Občina Luče

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Luče

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC JakobZ

Občina Luče je del savinjske statistične regije. Meri 110 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 59. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 1.480 prebivalcev (približno 750 moških in 730 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 195. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 14 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,4 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -10,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,8 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 43,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 132 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 57 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 81 % vključenih v vrtec, kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 150 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 33 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 22 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 18 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 406 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 77 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 95 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 222 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 139 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 110 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 1.481 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 14 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,6 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -6,8 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 266 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 63,3 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 897,23 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 45.725 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,4 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.