Občina Log - Dragomer

Občina leži v osrednji Sloveniji in je ena mlajših in tudi manjših po številu naselij, saj vključuje le tri (Log, Dragomer, Lukovica). Naravnogeografsko jo zaznamuje predvsem močvirna ravnina Ljubljanskega barja.

Log - Dragomer

Vir: Arhiv SURS, 2009

Občina Log - Dragomer je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 11 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 208. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 3.650 prebivalcev (približno 1.830 moških in 1.830 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 136. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 330 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,1 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,8 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 44,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 156 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 200 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 400 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 41 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 59 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 367 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 8 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 11 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.654 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 330 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,0 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,8 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 445 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,8 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 994,51 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 39.139 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,9 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat