Občina Log - Dragomer

Občina leži v osrednji Sloveniji in je ena mlajših in tudi manjših po številu naselij, saj vključuje le tri (Log, Dragomer, Lukovica). Naravnogeografsko jo zaznamuje predvsem močvirna ravnina Ljubljanskega barja.

Log - Dragomer

Vir: Arhiv SURS, 2009

Občina Log - Dragomer je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 11 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 208. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 3.680 prebivalcev (približno 1.850 moških in 1.830 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 135. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 332 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,4 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,5 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 43,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 151 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovala pa sta jih 202 otroka. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 410 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 336 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 87 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 109 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 426 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 65 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 11 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 3.681 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 332 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,7 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,5 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 429 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,1 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 967,11 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 36.753 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,6 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.