Občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je občina z največjim številom prebivalcev v Sloveniji. Občinsko središče, mesto Ljubljana, je hkrati tudi glavno mesto države. Občina je pomembna z gospodarskega, kulturnega in upravnega vidika tudi za širšo okolico.

Ljubljana

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor J. Skok

Občina Ljubljana je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 275 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 11. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 293.850 prebivalcev (približno 142.670 moških in 151.180 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 1. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 1068 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –0,8 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 11,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,2 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 141 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 133 vrtcev, obiskovalo pa jih je 13.122 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 27010 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 9.340 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 35 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 % višja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 531 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 412 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 51 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 275 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 293.845 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 1068 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,9 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,2 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 228.824 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,5 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.497,56 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 65.478.586 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat