Občina Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.

Litija

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Roman Maurer

Občina Litija je del zasavske statistične regije. Meri 221 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 24. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 15.590 prebivalcev (približno 7.880 moških in 7.720 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 34. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 70 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,7 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 14,4 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 42,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 114 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 11 vrtcev, obiskovalo pa jih je 681 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 1.500 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 520 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 36 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 541 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 289 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 66 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 221 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 15.593 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 70 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,6 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 14,4 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.077 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,4 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.063,26 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 298.722 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat