Občina Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.

Kočevje

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Kočevje je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 555 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 1. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 15.680 prebivalcev (približno 7.790 moških in 7.890 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 33. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 28 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -3,0 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -2,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -5,5 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 44,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 142 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 546 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 70 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 1.330 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 510 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 25 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 394 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 81 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 383 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 22 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 555 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 15.681 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 28 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,4 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,5 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.153 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,3 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 971,99 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 409.806 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,5 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.