Občina Horjul

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.

Horjul

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Horjul je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 168. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 3.020 prebivalcev (približno 1.490 moških in 1.520 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 155. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 93 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -11,3 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 11,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil enak nič (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 42,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 119 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 160 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 90 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 310 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 130 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 36 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 71 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 4 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 313 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 81 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 103 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 242 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 119 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 33 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 3.018 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 93 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,5 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 879 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,8 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.140,78 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 79.547 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,6 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.