Občina Horjul

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.

Horjul

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Horjul je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 32 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 172. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 3.000 prebivalcev (približno 1.510 moških in 1.490 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 156. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 93 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –11,0 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 17,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 6,3 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 124 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 151 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 91 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 330 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 36 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 72 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 6 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7 % višja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 552 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 221 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 140 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 32 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.004 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 93 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,2 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,3 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 994 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 72,0 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.412,03 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 120.076 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,5 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat