Občina Hodoš/Hodos

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Hodoš/Hodos

Vir: Goričko.net (http://www.goricko.net, 23. 6. 2010), arhiv Goričko.net

Občina Hodoš je del pomurske statistične regije. Meri 18 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 202. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 360 prebivalcev (približno 180 moških in 180 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 211. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 20 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -41,6 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 19,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -22,2 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 50,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 262 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 6 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 47 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 10 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo manj kot 10 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 8 študentov in nobenega diplomanta; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 47 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (67 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 28 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 26 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 439 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 288 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 77 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 18 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 361 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 20 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 50,6 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -22,2 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 19 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 47,3 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 942,93 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 223 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,5 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat