Občina Gornji Petrovci

Občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Čeprav je to manjša občina, pa je v nje kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov ter zanimivih turističnih točk.

Gornji Petrovci

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Gornji Petrovci je del pomurske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 102. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 2.010 prebivalcev (približno 990 moških in 1.020 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 185. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 30 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -9,0 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -13,5 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 48,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 247 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 56 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 87 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 130 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 60 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 23 študentov in 4 diplomanti; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (67 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 33 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 30 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 592 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 196 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 169 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 67 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.007 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 30 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 48,5 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -13,5 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 288 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 57,1 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 886,96 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 9.346 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,2 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat