Občina Benedikt

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.

Benedikt

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László

Občina Benedikt je del podravske statistične regije. Meri 24 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 191. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 2.580 prebivalcev (približno 1.320 moških in 1.260 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 167. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 107 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,8 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 14,7 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 39,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 72 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 133 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 290 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 110 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 26 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 58 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 224 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 135 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 24 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.584 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 107 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 39,1 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 14,7 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 309 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,0 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 966,69 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 27.658 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,3 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat