Občina Gorišnica

Občina se razteza med ravninskim in haloškim gričevnatim svetom, ki ju ločuje reka Drava, nekdaj zaradi splavarjev in brodarjev pomembna prometna pot. V naselju Gorišnica je ohranjena in v celoti obnovljena najstarejša panonska hiša.

Gorišnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Gorišnica je del podravske statistične regije. Meri 29 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 182. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 4.200 prebivalcev (približno 2.180 moških in 2.020 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 120. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 144 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -3,3 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 5,0 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 43,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 127 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 187 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 86 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 390 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 38 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (67 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 564 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 307 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 58 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 29 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.195 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 144 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,5 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 5,0 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 775 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,8 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.094,54 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 82.487 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat