Občina Domžale

Občina Domžale je prebivalstveno ena večjih slovenskih občin. Leži na Bistriški ravnini pod Kamniškimi planinami. V preteklosti je območju dajalo svojstven pečat obrtništvo, med drugim zlasti slamnikarstvo.

Domžale

Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Domžale je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 98. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 36.650 prebivalcev (približno 18.170 moških in 18.480 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 7. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 507 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,4 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -0,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,7 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 41,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 104 osebe, stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 17 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.744 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 85 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 4.120 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.480 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 42 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 552 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu so bili v občini zbrani 403 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 48 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 72 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 36.648 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 507 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,5 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,7 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 10.250 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,3 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.111,13 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.435.754 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat