Občina Dobrna

Občina je skrita v robu zelenega plašča Paškega Kozjaka in temnih pohorskih gozdov. Ozka dolinica hudourniške Dobrnice je vir zdravilnega vrelca, ki ga uspešno izkoriščajo v enem najstarejših zdravilišč pri nas.

Dobrna

Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Dobrna je del savinjske statistične regije. Meri 32 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 171. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 2.270 prebivalcev (približno 1.160 moških in 1.110 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 177. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 72 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,2 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 11,0 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 111 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 117 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 270 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 34 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 67 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je enako slovenskemu povprečju.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 556 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 449 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 84 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 32 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.266 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 72 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,9 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 11,0 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 539 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,8 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.151,84 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 37.132 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat