Občina Velenje

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob reki Paki. Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z upravno, gospodarsko in oskrbno funkcijo.

Velenje

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič

Občina Velenje je del savinjske statistične regije. Meri 84 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 83. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 33.640 prebivalcev (približno 17.180 moških in 16.460 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 8. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine so živeli povprečno 403 prebivalci; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,8 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,9 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 124 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 12 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.343 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 3.170 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 511 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 396 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 41 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 84 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 33.638 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 403 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,1 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,9 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 14.277 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,9 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.112,33 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.982.787 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,3 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat