Občina Trzin

Občina Trzin leži v osrednji Sloveniji in sodi med zelo gosto poseljene slovenske občine. Ponaša se z dokaj dobro razvito infrastrukturo ter s številnimi podjetji, ki se ukvarjajo z obrtjo, industrijo in s storitvami.

Trzin

Vir: Občina Trzin (http://www.trzin.si, 9. 7. 2010), arhiv Občine Trzin

Občina Trzin je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 9 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 210. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 3.920 prebivalcev (približno 1.960 moških in 1.960 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 129. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 455 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –5,1 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 19,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 14,3 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 142 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino enaka vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju enako hitro kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 228 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 460 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 49 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 74 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 4 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 4 % višja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 756 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 799 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 438 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 9 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.915 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 455 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,8 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 14,3 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 5.609 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 73,9 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.365,66 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.364.512 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 8,6 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat