Občina Trnovska vas

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.

Trnovska vas

Vir: Občina Trnovska vas (http://www.trnovska-vas.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Trnovska vas

Občina Trnovska vas je del podravske statistične regije. Meri 23 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 194. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 1.360 prebivalcev (približno 700 moških in 660 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 198. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 60 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,7 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -5,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,4 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 39,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 76 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 50 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 63 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 90 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 50 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 30 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 25 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 22 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 361 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 82 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (60 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 266 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 95 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 23 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 1.363 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 60 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 39,7 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,4 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 82 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,2 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 852,38 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 5.265 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,2 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.