Občina Trnovska vas

V podravski občini Trnovska vas urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so reja govedi, reja prašičev, pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.

Trnovska vas

Vir: Občina Trnovska vas (http://www.trnovska-vas.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Trnovska vas

Občina Trnovska vas je del podravske statistične regije. Meri 23 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 195. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 1.380 prebivalcev (približno 700 moških in 670 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 198. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 60 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,6 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 7,3 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 40,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 82 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 52 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 90 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 60 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (67 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 27 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 23 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 600 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let.

V obravnavanem letu sta bila v občini zbrana 302 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 63 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 23 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.375 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 60 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,6 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,3 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 112 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,9 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 971,76 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 7.037 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,6 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat