Občina Šmarješke Toplice

Občina Šmarješke Toplice sodi med mlajše slovenske občine. Ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti v občini je zdraviliški turizem, ki se razvija v občinskem središču, v enem od najsodobnejših slovenskih termalnih zdravilišč.

Šmarješke Toplice

Vir: Terme Krka (http://www.terme-krka.si, 30. 6. 2010), arhiv Term Krka

Občina Šmarješke Toplice je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 166. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 3.400 prebivalcev (približno 1.720 moških in 1.680 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 144. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 99 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,2 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 21,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 25,0 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 43,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 113 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 161 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 89 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 380 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 120 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 33 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 74 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 61 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 288 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 71 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 34 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.400 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 99 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,0 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 25,0 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 765 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 73,8 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.018,17 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 71.807 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat