Občina Škofljica

Občina Škofljica leži v osrednjem delu Slovenije. Občinsko središče je pomembno prometno vozlišče. Tu se križajo avtomobilski, tovorni in železniški promet ter koncentrirajo storitvene in druge dejavnosti.

Škofljica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor Žiga

Občina Škofljica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 43 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 142. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 11.420 prebivalcev (približno 5.710 moških in 5.710 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 48. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 264 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,0 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 31,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 34,5 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 40,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 88 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami enako takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bilo manj takih, ki so bili stari 65 let ali več, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 488 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 85 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 1.220 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 450 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 70 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 53 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 218 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 141 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 43 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 11.419 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 264 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,4 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 34,5 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.285 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,2 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 987,31 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 288.156 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,6 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat