Občina Škofljica

Občina Škofljica leži v osrednjem delu Slovenije. Občinsko središče je pomembno prometno vozlišče. Tu se križajo avtomobilski, tovorni in železniški promet ter koncentrirajo storitvene in druge dejavnosti.

Škofljica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor Žiga

Občina Škofljica je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 44 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 142. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 11.620 prebivalcev (približno 5.880 moških in 5.740 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 48. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 267 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,7 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 0,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -1,1 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 40,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 91 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 462 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 86 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 1.330 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 480 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 42 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (67 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 533 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 242 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 123 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 44 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 11.620 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 267 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,7 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,1 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.220 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,3 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.158,46 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 341.594 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,0 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat