Občina Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.

Škofja Loka

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik

Občina Škofja Loka je del gorenjske statistične regije. Meri 146 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 44. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 23.540 prebivalcev (približno 11.690 moških in 11.840 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 14. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 161 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,6 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 6,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 7,1 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 9 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.029 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 2.390 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 920 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 71 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (67 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 2 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 538 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 294 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 71 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 146 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 23.535 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 161 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,3 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,1 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 9.142 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,8 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.254,81 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.332.541 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat