Občina Škocjan

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.

Škocjan

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Mich 973

Občina Škocjan je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 61 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 115. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 3.410 prebivalcev (približno 1.770 moških in 1.640 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 144. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 56 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –2,3 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,3 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 40,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 81 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 147 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 72 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 390 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 37 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je enako slovenskemu povprečju.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 619 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 275 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 86 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 61 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.413 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 56 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,1 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,3 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 396 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,6 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.241,17 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 68.130 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,6 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat