Občina Šempeter - Vrtojba

Goriška občina leži na rodovitnem Šempetersko Vrtojbenskem polju. Sredozemsko podnebje omogoča pridelavo zgodnje zelenjave, sadja in cvetja. Šempeter in Vrtojba sta naselji občine, ki sobivata drugo z drugim.

Šempeter - Vrtojba

Vir: Občina Šempeter - Vrtojba (http://www.sempeter-vrtojba.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šempeter - Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba je del goriške statistične regije. Meri 15 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 205. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 6.200 prebivalcev (približno 3.090 moških in 3.110 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 84. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 416 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,5 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 9,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 11,0 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 45,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 175 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 317 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 80 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 650 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 190 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 37 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 67 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 1 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1 %.

V obravnavanem letu so bila v občini 404 stanovanja na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 90 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (64 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 582 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 221 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 15 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 6.201 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 416 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,9 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 11,0 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 5.150 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,9 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.106,73 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 591.605 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,5 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.