Občina Šalovci

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.

Šalovci

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor Doncsecz

Občina Šalovci je del pomurske statistične regije. Meri 58 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 121. mesto.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2021 je imela občina približno 1.390 prebivalcev (približno 710 moških in 680 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 196. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 24 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -10,8 (v Sloveniji -2,0). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -1,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -12,2 (v Sloveniji -0,9).

Povprečna starost občanov je bila 49,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,8 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 331 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v petih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loški Potok in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 25 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 92 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 60 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 30 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 31 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (67 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 23 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 20 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 589 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 196 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 169 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 58 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.390 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 24 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 49,8 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -12,2 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 143 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,8 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.009,79 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 5.370 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat