Občina Sveti Tomaž

Podravska občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Središče občine je naselje Sveti Tomaž. Prevladujoča dejavnost delovno aktivnega prebivalstva na tem območju je kmetijstvo.

Sveti Tomaž

Vir: Občina Sveti Tomaž (http://www.kidricevo.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Sveti Tomaž

Občina Sveti Tomaž je del podravske statistične regije. Meri 38 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 153. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 2.020 prebivalcev (približno 1.000 moških in 1.020 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 184. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 53 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –5,4 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –12,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –18,3 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 45,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 163 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 69 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 81 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 160 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 33 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 621 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 165 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 196 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 38 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.021 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 53 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,3 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -18,3 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 79 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,7 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.181,37 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 5.692 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,7 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat