Občina Sveti Andraž v Slov. goricah

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.

Sveti Andraž v Slov. goricah

Vir: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (http://www.sv-andraz.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sv. Andraž v Slov. goricah

Občina Sveti Andraž v Slov. goricah je del podravske statistične regije. Meri 18 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 203. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 1.180 prebivalcev (približno 620 moških in 570 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 204. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 67 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 21,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 22,8 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 41,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 93 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 55 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 77 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 60 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 40 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 31 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 22 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 19 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 571 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 212 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 143 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 18 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.184 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 67 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,0 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 22,8 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 94 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,5 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 981 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 7.452 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,4 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat