Občina Središče ob Dravi

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.

Središče ob Dravi

Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Marjan Šenica

Občina Središče ob Dravi je del podravske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 170. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 1.920 prebivalcev (približno 950 moških in 980 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 186. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 59 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -5,2 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,9 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 46,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 174 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 68 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 94 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 150 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 50 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 30 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 73 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku približno enaka letnemu povprečju mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa približno enaka letnemu povprečju.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 559 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 247 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 108 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 33 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.921 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 59 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,9 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,9 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 351 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 72,5 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.212,73 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 39.119 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat