Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice leži v Dravinjski dolini. Občinsko središče je dobilo oznako 'mesto cvetja in vina'; odlikovano je s številnimi priznanji najlepšega izletniškega mesta in z zlato medaljo evropskega tekmovanja Entente Florale.

Slovenske Konjice

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Mihael Simonič

Občina Slovenske Konjice je del savinjske statistične regije. Meri 98 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 72. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 14.910 prebivalcev (približno 7.630 moških in 7.280 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 35. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 152 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,2 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 5,0 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 106 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 9 vrtcev, obiskovalo pa jih je 645 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 1.480 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 580 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 36 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 67 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 375 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 83 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 317 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 44 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 98 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 14.912 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 152 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,9 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 5,0 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 5.163 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,5 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 952,30 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 500.699 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,3 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.