Občina Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Sežana

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič

Občina Sežana je del obalno–kraške statistične regije. Meri 217 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 25. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 13.780 prebivalcev (približno 6.930 moških in 6.850 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 39. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 63 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –4,1 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –0,4 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 45,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 161 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 470 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 1160 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 400 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 29 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 67 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 637 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 309 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 52 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 217 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 13.781 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 63 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,7 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,4 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 5.248 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,0 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.191,71 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 874.425 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,2 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat