Občina Semič

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.

Semič

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin

Občina Semič je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 147 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 42. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 3.860 prebivalcev (približno 1.990 moških in 1.860 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 133. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 26 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –1,0 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –7,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –8,6 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 44,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 144 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 179 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 80 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 350 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 130 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 36 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 603 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 13 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 320 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 41 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 147 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.856 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 26 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,5 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -8,6 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.138 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,0 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.114,19 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 87.310 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,6 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat