Občina Ribnica na Pohorju

Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v gorski vasici Ribnici, na nadmorski višini 715 m. Osnovna gospodarska panoga občine je kmetijstvo, in sicer gozdarstvo in živinoreja. V občini so nahajališča pohorskega tonalita.

Ribnica na Pohorju

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lacen

Občina Ribnica na Pohorju je del koroške statistične regije. Meri 59 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 117. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 1.130 prebivalcev (približno 570 moških in 560 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 205. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 19 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu enak nič. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 26,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 26,6 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 45,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 151 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 24 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 64 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 120 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 50 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 4 diplomanti; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 567 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bil v občini zbran 201 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 154 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 59 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.127 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 19 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,2 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 26,6 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 70 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 56,4 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.061,32 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.814 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat