Občina Renče - Vogrsko

Občino Renče – Vogrsko, ki sodi v goriško regijo, tvori šest naselij. V naselju Renče so industrija gradbenega materiala ter tovarni čistil in kisa. V občini ima pomembno vlogo tudi šport; temu namenu služi več športnih objektov.

Renče - Vogrsko

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Renče - Vogrsko je del goriške statistične regije. Meri 30 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 179. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 4.350 prebivalcev (približno 2.180 moških in 2.160 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 115. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 147 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -5,1 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,8 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 45,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 157 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 121 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 75 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 350 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 33 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 367 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 85 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 101 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (67 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 402 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 41 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 30 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 4.345 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 147 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,2 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,8 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 873 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,4 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 947,44 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 229.259 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,7 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.