Občina Razkrižje

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.

Razkrižje

Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 24. 6. 2010), avtor Marjan Smerke

Občina Razkrižje je del pomurske statistične regije. Meri 10 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 209. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 1.270 prebivalcev (približno 650 moških in 620 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 203. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 129 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,6 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 10,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 8,7 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 44,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 140 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 42 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 110 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 40 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 23 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 6 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 4 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 53 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 245 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 114 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 10 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.269 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 129 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,3 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,7 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 125 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,3 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.088,55 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 8.541 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat