Občina Radeče

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.

Radeče

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Radeče je del posavske statistične regije. Meri 52 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 129. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 4.140 prebivalcev (približno 2.040 moških in 2.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 122. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 80 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,8 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 45,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 158 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 153 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 81 % vključenih v vrtec, kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 340 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 42 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je enako slovenskemu povprečju.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 572 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 333 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 22 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 52 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.142 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 80 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,1 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,8 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 899 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,8 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.072,59 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 82.256 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,0 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat