Občina Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

Postojna

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Stuart Edwards

Občina Postojna je del primorsko-notranjske statistične regije. Meri 270 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 13. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 16.360 prebivalcev (približno 8.250 moških in 8.110 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 31. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 61 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,1 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 15,1 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 42,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 113 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskoval pa jih je 701 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 77 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 1.720 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 550 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 70 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 58 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 406 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 47 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 270 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 16.363 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 61 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,4 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 15,1 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 5.379 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,6 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.054,26 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 507.605 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,6 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat