Občina Polzela

Občina leži v Savinjski dolini in ima prometno zelo ugoden položaj, kar je bilo s poselitvenega in gospodarskega vidika izkoriščano že od antike dalje. Istoimensko naselje, ki je tudi občinsko središče, sodi med pomembnejša savinjska naselja.

Polzela

Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Polzela je del savinjske statistične regije. Meri 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 163. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 6.220 prebivalcev (približno 3.040 moških in 3.190 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 85. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 183 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -4,7 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 15,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,6 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije.

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 124 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 257 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 90 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 640 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 240 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 38 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 67 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 57 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 325 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 34 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 34 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 6.224 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 183 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,4 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,6 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 952 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,7 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 965,20 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 127.580 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat