Občina Brda

Brda so izrazito kmetijska občina s poudarkom na vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi sadjarstvu in oljkarstvu. Razvoj turizma omogočajo naravne danosti in kulturna dediščina; del tega so številni gradovi in slikovite vasi.

Brda

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo

Občina Brda je del goriške statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 97. mesto.

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 5.610 prebivalcev (približno 2.820 moških in 2.800 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 91. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 78 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -3,2 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -0,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,7 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 45,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 162 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 189 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 81 % vključenih v vrtec, kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 410 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 180 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 35 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 413 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 84 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 102 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (69 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 12 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 461 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 100 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 72 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 5.613 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 78 102
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,4 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,7 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 602 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,4 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.022,86 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 96.262 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,7 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.