Občina Pesnica

Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Maribor.

Pesnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Pesnica je del podravske statistične regije. Meri 76 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 89. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 7.570 prebivalcev (približno 3.950 moških in 3.630 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 73. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 100 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –9,0 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 13,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,9 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 45,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 190 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 222 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 82 % vključenih v vrtec, kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 580 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 270 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 28 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 604 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 306 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 55 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 76 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 7.573 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 100 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,8 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,9 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.442 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 61,0 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.115,21 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 190.101 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,2 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat