Občina Osilnica

Osilnica je po številu prebivalcev najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Osilnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Osilnica je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 36 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 159. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 330 prebivalcev (približno 180 moških in 150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 212. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 9 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,0 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 51,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 54,5 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 53,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 500 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini ni bilo vrtcev. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 67 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V občini tudi ni bilo osnovne šole. Različne srednje šole je obiskovalo manj kot 10 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 18 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %).

Med 1.000 prebivalci občine jih je 558 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 117 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 244 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 36 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 330 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 9 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 53,1 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 54,5 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 25 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 54,1 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) z 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.999 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat