Občina Osilnica

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Osilnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Osilnica je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 36 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 159. mesto.

Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2019 je imela občina približno 370 prebivalcev (približno 200 moških in 170 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 211. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 10 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -10,9 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -32,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -43,7 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 50,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 349 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini ni bilo vrtcev. Vendar pa je bilo od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, 10  % otrok vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo manj kot 10 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo približno 10 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 11 študentov in 3 diplomanti; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 45 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 41 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 37 % nižja.

Med 100 prebivalci občine jih je 52 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 122 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 237 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2019

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 36 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 366 2.089.310
Gostota naseljenosti - 1. julij 10 103
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 50,8 43,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -43,7 7,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 24 801.909
Stopnja delovne aktivnosti (%) 44,7 66,0
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 714,13 1.133,50
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.202 121.356.615
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,5 10,2

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat