Občina Oplotnica

V severovzhodnem delu Slovenije pod jugovzhodnimi obronki Pohorja leži občina Oplotnica. V ravninskem delu sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na gričevju.

Oplotnica

Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 25. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe

Občina Oplotnica je del podravske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 168. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 4.140 prebivalcev (približno 2.110 moških in 2.030 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 121. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 125 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –1,2 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 6,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,8 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 109 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 183 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 85 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 400 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 71 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 24 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 21 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 598 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 279 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 82 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 33 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.137 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 125 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,4 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,8 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 493 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,7 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.036,09 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 52.344 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat