Občina Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.

Novo mesto

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok

Občina Novo mesto je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 236 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 20. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 37.430 prebivalcev (približno 18.880 moških in 18.550 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 6. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 159 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu enak nič. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,8 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 109 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 21 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.785 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 3.900 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.250 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 41 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 % višja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 578 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 316 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 39 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 236 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 37.430 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 159 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,0 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,8 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 23.862 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,0 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.373,67 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.757.490 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,4 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat