Občina Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo.

Miklavž na Dravskem polju

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor LM

Občina Miklavž na Dravskem polju je del podravske statistične regije. Meri 13 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 206. mesto.

Statistični podatki za leto 2022 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2022 je imela občina približno 7.130 prebivalcev (približno 3.690 moških in 3.440 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 75. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 571 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,6 (v Sloveniji –2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 14,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 14,6 (v Sloveniji 4,6).

Povprečna starost občanov je bila 44,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 150 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 142). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v štirih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 260 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 85 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 650 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 270 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 35 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 65 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 17 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 575 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 395 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 34 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2022

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 13 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 7.133 2.108.732
Gostota naseljenosti - 1. julij 571 104
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,4 43,9
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 14,6 4,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.100 824.134
Stopnja delovne aktivnosti (%) 64,6 68,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.094,66 1.318,64
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 160.431 165.285.133
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,9

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat