Delež moških med delovno sposobnimi večji od deleža žensk, prav tako tudi med zaposlenimi in samozaposlenimi

Stopnja delovne aktivnosti (ta pove, kolikšen je delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) je v Sloveniji v letu 2016 znašala za moške 63 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 56 %. V vseh občinah razen v dveh ter v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti med moškimi višja od stopnje delovne aktivnosti med ženskami. Izjemi sta bili občini Šentrupert in Zavrč (Ob tem je treba pojasniti, da je bila nižja stopnja delovne aktivnosti med moškimi v občini Šentrupert posledica večjega števila prijav prebivališča oz. priselitev v to občino v letih od 2007 dalje, ki so bile opravljene na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 111/2007). Omenjeni zakon – veljati je začel konec leta 2007 – namreč določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v občini Šentrupert je bila oz. je taka ustanova Zavod za prestajanje kazni Dob.)

Razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma je bila največja v občini Osilnica, kjer je bila med moškimi (51 %) za 23 odstotnih točk višja kot med ženskami (28 %).

Na ravni statističnih regij je bila ta razlika največja v posavski statistični regiji, in sicer razlika je znašala 11 odstotnih točk. Med tamkajšnjimi delovno sposobnimi moškimi je bilo namreč delovno aktivnih 66 %, med ženskami pa 53 %.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Brda, Trbovlje, Ruše, Mirna Peč, Kanal, Sveta Ana, Kungota in Hrastnik (v vsaki manj kot 3 odstotne točke).

Na regionalni ravni sta se stopnji delovne aktivnosti glede na spol najmanj razlikovali v zasavski statistični regiji, in sicer za približno 5 odstotnih točk; stopnja delovne aktivnosti za moške je bila namreč tam 61-, za ženske pa 56-odstotna.

Stopnja delovne aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2016

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2016