Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)231102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,70,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,20,5
Indeks staranja111,1125,4
Indeks staranja za moške88,7101,6
Indeks staranja za ženske134,9150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)81,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)16,515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)110,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)108,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,010,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,659,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5253
Komunalni odpadki (kg/preb)
380347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1525,62091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2785,85416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)27.64419.576