Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,5
Indeks staranja110,2125,4
Indeks staranja za moške89,0101,6
Indeks staranja za ženske133,0150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)14,215
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5353
Komunalni odpadki (kg/preb)
258347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev876,72091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2808,85416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)18.60419.576