Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,811,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,5
Indeks staranja131,3125,4
Indeks staranja za moške108,2101,6
Indeks staranja za ženske155,0150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,277,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)13,115
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,010,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5553
Komunalni odpadki (kg/preb)
322347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2555,82091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8737,35416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.20219.576