Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)119102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,40,5
Indeks staranja137,2125,4
Indeks staranja za moške106,9101,6
Indeks staranja za ženske170,4150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)13,415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,310,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4953
Komunalni odpadki (kg/preb)
234347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev50,02091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev134,85416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)10.44319.576