Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)111102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,99,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,50,5
Indeks staranja119,4125,4
Indeks staranja za moške97,6101,6
Indeks staranja za ženske142,5150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)14,915
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
395410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5253
Komunalni odpadki (kg/preb)
313347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1673,32091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5747,55416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)18.00619.576