Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,79,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,30,5
Indeks staranja131,2125,4
Indeks staranja za moške112,2101,6
Indeks staranja za ženske150,5150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)14,615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,610,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)51,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5253
Komunalni odpadki (kg/preb)
284347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev588,62091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1645,15416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.78119.576