Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,5
Indeks staranja142,9125,4
Indeks staranja za moške115,2101,6
Indeks staranja za ženske172,3150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,277,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)13,615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,659,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5153
Komunalni odpadki (kg/preb)
341347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev858,82091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1803,45416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.07819.576