Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,30,5
Indeks staranja142,7125,4
Indeks staranja za moške117,5101,6
Indeks staranja za ženske169,1150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)12,415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
487410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5753
Komunalni odpadki (kg/preb)
448347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev6942,12091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev21067,55416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)19.92819.576