Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,10,5
Indeks staranja128,5125,4
Indeks staranja za moške107,2101,6
Indeks staranja za ženske151,0150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)14,115
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,010,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5753
Komunalni odpadki (kg/preb)
321347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1241,82091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1913,35416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.41219.576