Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,5
Indeks staranja153,8125,4
Indeks staranja za moške123,6101,6
Indeks staranja za ženske185,0150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)12,915
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
411410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5253
Komunalni odpadki (kg/preb)
303347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2530,32091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8348,35416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.23219.576